Opłaty

Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Opłaty za:

  • zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
  • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym oraz wynikająca z tego opłata roczna,
  • wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

należy uiszczać na rachunek bankowy ZDP w Suwałkach:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Suwałkach
98 2030 0045 1110 0000 0180 2250

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Bank PEKAO S.A. O/w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

 

NRB: 98 2030 0045 1110 0000 0180 2250

IBAN: PL98 2030 0045 1110 0000 0180 2250

BIC (SWIFT): PPABPLPK