Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach .

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie i języku (waga).

– Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłaczenia:

– Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skrót CTRL+U powoduje otwarcie widget’u „MENU DOSTĘPNOŚCI”, który to umożliwia dostosowanie sposobu nawigacji po stronie internetowej oraz sposobu jej wyświetlania. Widget  dostępności (MENU DOSTĘPNOŚCI) jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala witrynie https://zdp.suwalki.pl poprawić jej zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG2.1)

Po stronie Przedsiębiorstwa  można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz „TAB” przesuwa kursor po kolei do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając klawisz Enter następuje  przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator do spraw dostępności: Pani Sylwia Morawska – inspektor, starszy inspektor do spraw BHP w Zarządzie Dróg Powiatowych w Suwałkach;
 • E-mail: sekretariat@zdp.suwalki.pl
 • Telefon: 87 5657085 wew. 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach
 • Adres: ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki
 • E-mail: sekretariat@zdp.suwalki.pl
 • Telefon: 87 5657085

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Ogrodowej.
Sekretariat znajduję po lewej stronie od wejścia głównego.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz parteru.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do Sekretariatu, gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik.
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.                                                  
Na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Aplikacje mobilne:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.