O nas

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Powiatu Suwalskiego powstałą w 1999 r.

ZDP w Suwałkach zarządza siecią 571,381 km dróg powiatowych oraz 26 obiektami mostowymi na terenie 9 gmin – Suwałki, Jeleniewo, Wiżajny, Rutka – Tartak, Szypliszki, Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl.

Do Zarządu Dróg Powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
  i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (prowadzenie zagadnień zawiązanych z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg),
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonania innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym (opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie dróg powiatowych),
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę i przebudowę zjazdów z dróg, udzielanie zezwoleń
  na ustawianie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym), na zjazdy z dróg, opiniowanie zezwolenia na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 •  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
  w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 • prowadzenie dokumentacji w sprawie własności dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodami w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej.